O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facebook

 
     
  História Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti  
 
Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť (SLHS) je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické lekárske združenie. Vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 10.1.1991 na základe spontánnej iniciatívy a potreby rozšírenia homeopatie na území Slovenskej republiky ako lekárskej formy liečenia aplikujúcej preskúšané homeopatické lieky podľa pravidla podobnosti príznakov, pripravené predpísaným spôsobom.
Bola zaregistrovaná pod názvom Slovenská homeopatická spoločnosť (SHS) na Ministerstve vnútra ako občianske združenie, ktorého cieľom bolo šíriť informácie o homeopatii a vzdelávať lekárov, veterinárnych lekárov, stomatológov a farmaceutov, zabezpečiť registráciu homeopatických liekov a podporovať liečbu pacientov metódami homeopatie. Mnohé z týchto cieľov už boli splnené.
V dobe komunistického režimu v r. 1948-1989 bola homeopatia v Československu z ideologických dôvodov zakázaná.

Budovanie odboru:
Od r. 1992 sa vďaka aktivitám niektorých členov výboru SHS začali registrovať prvé homeopatické lieky na Slovensku.
SLHS od svojho vzniku trikrát iniciovala legalizáciu homeopatickej liečby pre lekárov podaním návrhu na jej certifikáciu na Ministerstvo zdravotníctva SR. Tento návrh zatiaľ nebol akceptovaný, ale naše návrhy boli zapracované do zákona o lieku a zdravotných pomôckach č.140/1998, kde je homeopatikum definované ako liek a platia pre neho tie isté pravidlá registrácie, skladovania a distribúcie ako pre alopatické lieky. Predpisovať ho môže iba lekár.
Komplexné preparáty sú voľne predajné v lekárňach aj podľa doporučenia farmaceuta.
V rokoch 1994-1996 (3 roky) v rámci vzdelávania fungovala Subkatedra homeopatie IVZ (pri inštitúte ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve) v Bratislave.
V r. 1996 SHS iniciovala pracovné stretnutie s konferenciou biskupov Slovenska, na záver ktorého bola prijatá deklarácia. Slovenskí katolícki biskupi v nej deklarovali, že homeopatia je medicínska záležitosť a z hľadiska viery a náboženstva proti homeopatii nemajú žiadne námietky.
Členovia SLHS okrem bežnej klinickej praxe v liečbe pacientov v minulosti i dnes absolvovali desiatky vystúpení v televíziach, v rozhlasoch, v tlači, odprednášali množstvo odborných i populárnych prednášok pre laickú verejnosť.
SLHS iniciovala tiež vznik Fanklubu homeopatie na Slovensku pre záujemcov z radov laikov, ktorý naďalej podporujeme.
Pre našich členov zabezpečujeme a sprístupňujeme odbornú homeopatickú literatúru, slovenské i české preklady ako i zahraničné originály odborných kníh a časopisov.
Zatiaľ čo v r. 1991 na Slovensku 97% populácie nevedelo, čo slovo homeopatia znamená, dnes určite aj vďaka praktickej aktivite i prednáškovej činnosti našej spoločnosti a jej členov je voči homeopatii na Slovensku pozitívny postoj. Dopyt homeopatických konzultácií prevyšuje možnosti, preto naše snaženie sa zameriava na rozšírenie vzdelávania SLHS, aby sme umožnili ďalším kolegom získať a prehĺbiť si informácie z homeopatie a priblížiť tak viacerým pacientom homeopatickú liečbu.
V septembri 2005 bol zmenený názov spoločnosti na SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ.

Vzdelávanie:
SLHS hneď na začiatku svojej činnosti zabezpečila dostatočný počet záujemcov o homeopatiu a tým aj účastníkov svojich kurzov, ktorých sa do dnešných dní zúčastnilo približne 1500 lekárov, 90 farmaceutov a 20 veterinárnych lekárov. Vzhľadom na to, že z počiatku SHS nevedela zabezpečiť prednášajúcich odborníkov zo svojich radov, prvé kurzy homeopatie boli realizované s pomocou zahraničných lektorov za podpory zahraničných homeopatických spoločností a farmaceutických firiem, ktoré sa venovali homeopatii.
Prvé základné kurzy z homeopatie u nás boli kurzy francúzskej školy CEDH, za podpory spoločnosti BOIRON (na prvom kurze sa zúčastnilo 396 účastníkov). Začali sa realizovať od jesene roku 1991 do leta 1992 pozostávali zo 4 víkendových seminárov (t.j. 100 vzdelávacích hodín). Neskôr sa formálne oddelili od aktivít SHS a vo vzdelávaní naďalej pokračujú sami.
Následne SHS organizovala tieto ucelené vzdelávacie programy:
- od r.1995 to boli spolu tri cykly kurzu základného vzdelávania Rakúskej spoločnosti pre homeopatickú medicínu ÖGHM, pričom každý kurz pozostával z troch päťdňových blokov v dĺžke výučby 150 hodín.
- v rokoch 1992-1995 kurz vzdelávania London college of clasical homeopathy LCCH (tzv. „Anglická škola“ s náplňou 400 hodín výučby).
- v rokoch 1993–1995 Holandsko - indická škola homeopatie I. v Košiciach (400 hodín),
- v r. 1996-1998 Holandsko-indická škola II. v Prahe (600 hodín vzdelávania) v spolupráci s Českou lekárskou homeopatickou spoločnosťou.
- v r. 1996-1999 Škola revolučnej homeopatie Dr. Sehgala (160 hodín)
- od r. 1998-2000 tri cykly ZKKH

Od r. 1994 pod vedením zahraničných odborníkov na týchto kurzoch začali postupne prednášať aj naši slovenskí odborníci, od r. 1996 organizujeme základné vzdelávanie v odbore už so slovenskými prednášajúcimi.


Reprezentácia SLHS na Slovensku i v zahraničí
● Naši lektori sa za účelom udržiavania kontaktov so špičkovými svetovými pracoviskami pravidelne zúčastňujú seminárov a kurzov v zahraničí. Štyria naši lektori absolvovali lektorské skúšky ECH a majú oprávnenie vyučovať klasickú homeopatiu. 17 našich členov získalo európsky diplom, oprávňujúci vykonávať homeopatickú prax v celej Európskej únii
● SLHS aktívne organizovala tri Slovensko-české homeopatické kongresy (r. 2000, r.2004, r.2008) a podieľala sa na usporiadaní ďalších dvoch Česko-slovenských homeopatických kongresov v spolupráci s ČLHS.
● Členovia SLHS publikujú v domácich aj v zahraničných časopisoch.
● Od r. 1999 do roku 2007 vydávala SLHS pravidelné štvrťročné periodikum SPRAVODAJCA SLHS, v ktorom informujeme našich členov o aktivitách SLHS, o aktuálnej situácii v homeopatii doma i v zahraničí, uvádzaná je kompletná ponuka vzdelávania, literatúry. Významná časť Spravodajcu SLHS sa venuje materii medike, kazuistikám, akútnej homeopatii, repertorizácii, a pod. V súčasnosti vydávame len internetový časopis Spravodajca SLHS, v ktorom sú publikované aktuality zo sveta homeopatie.
● Od r. 1993 je SLHS členom Homeopatickej ligy “LIGA MEDICORUM HOMOEOPATHICA INTERNATIONALIS” (LMHI) a od r.1997 je SLHS členom SEKCIE PRE HOMEOPATIU PRI EUROPEAN UNION - European Committee of Homeopathy (ECH).
SLHS sa pravidelne zúčastňuje na pracovných zasadaniach týchto pre homeopatiu významných medzinárodných spoločností.

Na Slovensku zatiaľ nie je umožnené pregraduálne vzdelávanie v homeopatii na pôde lekárskych fakúlt, a tiež ani postgraduálne vzdelávanie na pôde zariadení pre ďalšie vzdelávanie lekárov a pracovníkov v zdravotníctve, preto je SLHS naďalej jediná kompetentná inštitúcia, ktorá umožňuje komplexné vzdelávanie v homeopatii pre lekárov a farmaceutov.

Na seminároch a kurzoch SLHS od jej založenia až do súčasnosti prednášali desiatky zahraničných lektorov. Niektorí z nich prednášali na Slovensku v rámci SLHS opakovane. Pri tejto príležitosti si ich s úctou a vďakou pripomíname.

Rakúsko
Dr. Drexler
Dr. Peithner
Dr. Franz Swoboda
Dr. Anton Rohrer
Dr. Helga Lesigang
Dr. Zeiler
Dr. Michaela Zorzi
Prof. Dr. Michael Frass
Dr. Tonny Fehlleitner
Dr. Schwarzenberg

Francúzsko
Dr. Patricia Le Roux
Dr. André Pellegrini

Nemecko
Dr. Vera Rosival

Veľká Británia
Peter Chappell
Robert Bannan
Dr. Mariana Halen
Diane Goodwin
Dr. Karl Robinson
Misha Norland
Julie Williams

USA
Dr. Linda Johnston
Dr. Paul Herscu

Brazília
Dr. Miriam Sommer

Švajčiarsko
Dr. Barbara Esposito

Holandsko
Dr. Jean Pierre Jansen
Dr. Annette Sneevliet
Dr. Harry van der Zee
Corrie Hiwat
Dr. Deborah Collins
Dr. Rob Pieters

India
Jayesh Shah
Dr. Jawahar J. Shah
Dr. Rajan Sankaran
Dr. Divya Chabra
Prof. Dr. Farokh J. Master
Yogesh Sehgal
Sanjay Sehgal
Nandita Shah
Dr. Falguni K. Khariwala
Dr. Shetye Prasad
Sudhir Baldotta
Dr. Sunil Anand